Exempció de responsabilitat

La informació continguda a eica.es només té finalitats d’informació general. La informació la proporciona eica.es i, tot i que ens esforcem per mantenir la informació actualitzada i correcta, no fem cap representació ni garantia de cap tipus, expressa o implícita, sobre la integritat, exactitud, fiabilitat, idoneïtat o disponibilitat pel que fa a eica.es o la informació, productes, serveis o gràfics relacionats continguts a eica.es per a qualsevol finalitat. Per tant, qualsevol confiança que confieu en aquesta informació és sota el vostre propi risc.

En cap cas serem responsables de cap pèrdua o dany, incloses, entre d’altres, pèrdues o danys indirectes o conseqüents, o qualsevol pèrdua o dany derivat de la pèrdua de dades o beneficis derivats de, o en relació amb, l’ús d’eica. es .

A través d’eica.es podeu enllaçar amb altres llocs web que no estan sota el control d’eica.es. No tenim control sobre la naturalesa, el contingut i la disponibilitat d’aquests llocs. La inclusió de qualsevol enllaç no implica necessàriament una recomanació ni avala les opinions expressades en ells.

Es fa tot el possible per mantenir eica.es en funcionament sense problemes. No obstant això, eica.es no es fa responsable de la indisponibilitat temporal d’eica.es per problemes tècnics aliens al nostre control.


Última actualització: 5 de maig de 2024